TSML | Aktuálně

Novinky

Pojmy používané v Operačním plánu zimní údržby

Jako každý rok se objevují dotazy, do jaké míry má být vlastně prováděna zimní údržba komunikací a chodníků. Toto je řešeno zákonem a městskou výhláškou - viz níže. 


Vysvětlení obsahu pojmů používaných v operačním plánu


Obecně závaznými předpisy se rozumí:

  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen „zákon“)
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“)
  • Zákon č. 97/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.


Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41 odst. 1 vyhlášky).


Zimním obdobím pro účely tohoto operačního plánu se rozumí doba od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci a technickým možnostem dodavatele zajišťujícího zimní údržbu komunikací.