Ochrana oznamovatelů - WHISTLEBLOWING

Technické služby města Liberec, p. o., jakožto povinný subjekt, zavádí vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a souvisejících právních předpisů. Zaměstnanci a některé další osoby mohou jeho prostřednictvím podávat oznámení týkající se protiprávní činnosti nebo její hrozby.

S účinností od 7. 12. 2023 je jako příslušná osoba odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s ním a související dokumentací určena Ing. Markéta Ciklová, interní auditor.

Oznámení lze podat:


a) písemně na adresu Technické služby Liberec, p. o., Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8, věc: Whistleblowing - NEOTVÍRAT;
b) písemně elektronicky na emailovou adresu: oznameniwb@tsml.cz
c) telefonicky na telefonní číslo +420 777 64 29 69
d) osobně po domluvě s příslušnou osobou

Oznamovatel má rovněž právo podat oznámení u orgánu veřejné moci, kterým je Ministerstvo spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/).