TSML | O společnosti

Politiky společnosti

 • Úvod

Environmentální politika organizace 

Certifikát EMS

 

Technické služby města Liberec, příspěvková organizace (dále jen TSML) je organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Liberec. Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení činností v oblasti údržby, oprav, správy a rozvoje svěřeného veřejného majetku zřizovatele. Na základě živnostenského oprávnění TSML mají možnost vykonávat pro další fyzické a právnické osoby doplňkové činnosti navazující na její hlavní účel a předmět činnosti.

 

Organizace si je plně vědoma důležitosti ochrany životního prostředí. Stanovením environmentální politiky v souladu s ČSN EN ISO 14001:2016 je deklarována snaha organizace o trvalé a šetrné chování k životnímu prostředí, vytváření podmínek pro jeho neustálé zlepšování .

 

S environmentální politikou jsou prokazatelně seznamováni všichni zaměstnanci organizace, pro zainteresované strany je dostupná v místě sídla organizace a na webových stránkách.

 

Organizace TSML se zavazuje:

 

 • plnit závazné povinnosti, tj. provádět svou činnost v souladu se všemi platnými právními a jinými předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, které jsou relevantní pro kontext organizace,

 • neustále zlepšovat systém environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti,

 • předcházet, omezovat a snižovat environmentální zátěž ve všech složkách životního prostředí,

 • prevencí předcházet haváriím a situacím, jejich důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí,

 • efektivně hospodařit s obnovitelnými i neobnovitelnými přírodními zdroji,

 • zvyšovat a prohlubovat povědomí všech zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí se zřetelem na jejich konkrétní činnost,

 • posuzovat investiční záměry vždy z hlediska jejich vlivu na životní prostředí před konečným rozhodnutím o jejich realizaci a dbát na to, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší.

 

K závazkům se hlásí všichni zaměstnanci organizace, kteří jsou zároveň odpovědni za jejich dodržování a naplňování.

 

 

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Certifikát BOZP

 

Technické služby města Liberec, příspěvková organizace (dále jen TSML) je organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Liberec. Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení činností v oblasti údržby, oprav, správy a rozvoje svěřeného veřejného majetku zřizovatele. Na základě živnostenského oprávnění mají TSML možnost vykonávat pro další fyzické a právnické osoby doplňkové činnosti navazující na hlavní účel a předmět činnosti.

 

Organizace si je plně vědoma rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s prováděnými činnostmi, a proto se rozhodla pro aktivní přístup k ochraně zdraví při práci zavedením a udržováním systému managementu bezpečnosti a ochrany dle ČSN ISO 45001:2018.

 

S politikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou prokazatelně seznamováni všichni zaměstnanci organizace, pro zainteresované strany je dostupná v místě sídla organizace a na webových stránkách organizace.

 

Organizace TSML se zavazuje:

 

 • zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví,

 • plnit požadavky právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochraně a jiné požadavky, ke kterým se přihlásila,

 • odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob a vzniku závažné havárie, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci, informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty,

 • komunikovat se zaměstnanci organizace a se zainteresovanými stranami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

 • vést zaměstnance organizace k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zodpovědnému přístupu nejen ke své vlastní bezpečnosti, ale také k uvědomění si odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví dalších osob, které by svou činností mohli ohrozit,

 • neustále zlepšovat zavedený systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

K závazkům se hlásí všichni zaměstnanci organizace, kteří jsou zároveň odpovědni za jejich dodržování a naplňování.

 

 

Politika kvality

 

Certifikát KVALITY

 

Technické služby města Liberec, příspěvková organizace (dále jen TSML) je organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Liberec. Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení činností v oblasti údržby, oprav, správy a rozvoje svěřeného veřejného majetku zřizovatele. Na základě živnostenského oprávnění mají TSML možnost vykonávat pro další fyzické a právnické osoby doplňkové činnosti navazující na její hlavní účel a předmět činnosti.

 

S politikou kvality jsou prokazatelně seznamování všichni zaměstnanci organizace, pro zainteresované strany je dostupná v místě sídla organizace a na jejich webových stránkách.

 

Organizace TSML se zavazuje:

 •   vytvářet podmínky pro naplňování politiky kvality prostřednictvím cílů kvality, které jsou v souladu s kontextem organizace,

 • plnit závazné povinnosti, tj. provádět svou činnost v souladu se všemi platnými právními a jinými předpisy, které jsou relevantní pro kontext organizace,

 • pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování,

 • snažit se neustále dosahovat souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016,

 • identifikováním a řízením rizik a příležitostí, přijímáním přiměřených opatření, realizovat v praxi principu neustálého zlepšování systému managementu kvality,

 • prokazovat svou vůdčí roli a závazek s ohledem na systém managementu kvality přijetím odpovědnosti za efektivnost systému managementu kvality,

 • usilovat o spokojenost zaměstnanců organizace vytvářením vhodného pracovního prostředí, zvyšováním jejich profesní kvalifikace, podporováním jejich osobního růstu a podporováním vzájemné komunikace prohlubovat vztah a sounáležitost k organizaci,

 • poskytovat komplexní služby v oblasti veřejně technických služeb v takové kvalitě a termínech, aby byly plně uspokojeny požadavky našeho zřizovatele, tak i ostatních zákazníků,

 • ve vztahu k externím poskytovatelům budovat a posilovat princip partnerství v obchodních vztazích založeném na důvěře, komunikaci, sdílených hodnotách a informacích,

 • pro účinné a efektivní řízení procesů prosazovat rozhodování a vyhodnocování údajů na základě přesných informací.

 

K závazkům se hlásí všichni zaměstnanci organizace, kteří jsou zároveň odpovědni za jejich dodržování a naplňování.