TSML | O společnosti

Způsob a důvod založení společnosti

  • Úvod

Technické služby města Liberec, p.o. provádějí pro Statutární město Liberec činnosti dle zřizovací listiny.

 

Rozvoj silničního stavitelství, městské infrastruktury a podnikatelských aktivit v regionu stál u zrodu vize, na jejímž základě se v roce 1997 transformovaly Technické služby města Liberce /TSML/ z příspěvkové organizace na akciovou společnost.

 

Podnikání v oblasti veřejných technických služeb, správy obecního majetku a silničního stavitelství založila společnost na bohatých zkušenostech svých zaměstnanců. Vedle lidského potenciálu je hlavní konkurenční výhodou podniku finanční stabilita, dlouhodobě prokazovaná kvalita, pružnost, garantované termíny a ceny dodávek, jakož i vysoká technická úroveň a komplexnost poskytovaných služeb. TSML stále obnovují svůj technický park a zavádějí nové technologie. Podstatnou je i zkušenost, vyplývající z těsného vztahu naší společnosti k radnicím. Výsledkem jsou dobré partnerské vztahy, které ústí do dlouhodobých smluv.

 

Transformace podniku na akciovou společnost znamenala rozšíření podnikatelského záběru společnosti. V současné době jsou TSML dynamicky se rozvíjející, ziskovou společností, která si již vydobyla své místo na trhu a nadále se vzhledem ke svým cílům snaží expandovat zejména v Libereckém kraji.

 

Technické služby města Liberce vstupují do nového tisíciletí s jasnou strategií a s cílem do dvou let se stát konkurence schopnou akciovou společností v rámci Evropské unie. Ke splnění tohoto cíle jistě přispěje certifikace podle norem ISO 9001:2015, kterou společnost získala.

 

Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva č. 372/2019 ze dne 12. prosince 2019 podle §84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích") a v souladu s §23 a §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpsisů (dále jen "zákon o rozpočtových pravidlech") schválilo zřizovací listinu příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Liberec. 

 

Dle projektu přeměny je v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách a zejména pak ust. §337 a následné realizace Převodu jmění na společníka, kdy dojde k zániku Zanikající společnosti a přechodu jejího jmění (vč. práv a povinností z pracovněprávních vztahů) na Přejímající společníka, který tak vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti. 

 

Cílem přeměny je, že v rámci procesu Převodu jmění na společníka veškeré jmění, vč. všech pohledávek, závazků, práv a povinností ze závazkových vztahů a práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jakož i veškerá činnost realizovaná Zanikající společností přejde na Přejímajícího společníka. Veškerá činnost, která přešla ze Zanikající společnosti na Přejímacího společníka bude převedena Zpřejímajícího společníka na příspěvkovou organizaci Technické služby města Liberec, jejímž zřizovatelem je statutární město Liberec.

 

Společnost Technické služby města Liberce, a.s. zanikla dnem 30. 6. 2020, konečnou účetní závěrkou. 

 

Od 1. 7. 2020 pokračujeme nově jako příspěvková organizace.